tabletstylus

Por?wnanie i testy tablet graficzny XP-Pen DECO 03 VS Wacom Intuos rysowanie na komputerze

tabletstylus | 18 January, 2019 06:46

Co to jest tablet graficzny i do czego sBu|y?

Tablet graficzny jest urzdzeniem wszechstronnym, które dziki mo|liwo[ci swobodnego rysowania pozwala na tworzenie projektów CAD, map, schematów przestrzennych, grafik, rysunków dowolnej tre[ci, a tak|e obrabianie zdj i obrazów.

Umo|liwia tak|e znacznie wiksz ni| tradycyjna myszka wolno[ artystyczn oraz precyzj w aspekcie rysunków technicznych.

Tablet graficzny – dla kogo?

Taki tablet dla grafika, mo|e sta si narzdziem do niezwykle produktywnej pracy, poniewa| otwiera przed u|ytkownikiem caBe spektrum nowych mo|liwo[ci. Korzystaj z niego zarówno osoby zajmujce si reklam, jak i szykujcy zdjcia na potrzeby portali oraz druku w gazetach, animatorzy, in|ynierowie, technicy, a tak|e arty[ci.

Jak dziaBa tablet graficzny?

Tablet graficzny to przede wszystkim podkBadka, czyli przestrzeD robocza, po której rysuje si specjalnym rysikiem. Efekty pracy s widoczne w czasie rzeczywistym na ekranie komputera lub laptopa.

Tablet graficzny podBcza si do komputera lub laptopa za pomoc kabla lub bezprzewodowo. Je[li cenisz sobie mobilno[ i peBn swobod, mo|esz naby tablet graficzny z wy[wietlaczem – dziki czemu efekty swoich prac widzisz bezpo[rednio na urzdzeniu.

PodkBadka i rysik tabletu graficznego to odpowiedniki kartki papieru lub pBótna i narzdzia malarskiego. W zale|no[ci od u|ywanego oprogramowania, rysik zastpuje pdzel, kredk, oBówek, kred, itp. Zaawansowani u|ytkownicy maj nawet kilka specjalistycznych rysików, które wyspecjalizowane s w na[ladowaniu danego narzdzia.

W przeciwieDstwie do fizycznych powierzchni, tutaj ka|dy grafik ma peBn swobod dokonywania korekt, zmieniania barw, a tak|e wymazywania i przenoszenia wybranych fragmentów obrazu. Dziki temu mo|liwo[ci kreacji s praktycznie ograniczone tylko i wyBcznie wyobrazni grafika.

alt

Rodzaje tabletów graficznych

Tablet graficzny do rysowania to ogólne pojcie dla dwóch nieco odmiennych rodzajów urzdzeD. Cho ich cel jest taki sam, ró|ni si jednak sposób, w jaki gwarantuj satysfakcj u|ytkownika oraz udostpniaj mu mo|liwo[ci kreatywnej pracy.

„Klasyczny tablet graficzny”– urzdzenie skBadajce z podkBadki z powierzchni robocz, odzwierciedlajc proporcje monitora, dwoma przyciskami (odpowiadaj lewemu i prawemu w myszce), a tak|e z rysikiem.
Interaktywny ekran piórkowy z wy[wietlaczem LCD – Bczy w sobie cechy tradycyjnego tabletu graficznego i monitora dotykowego, dziki czemu ka|da operacja jest od razu widoczna bez konieczno[ci Bczenia z urzdzeniem zewntrznym.

Jak wybra tablet graficzny? Najwa|niejsze parametry

Jaki tablet graficzny naby? Jaki jest najlepszy tablet graficzny? To pytania, które zadajemy sobie, gdy po raz pierwszy mamy dokona zakupu takiego urzdzenia.

Obojtnie, czy bdzie to tablet graficzny dla zaawansowanych, czy te| tablet graficzny dla pocztkujcych, jest kilka istotnych parametrów, które pozwol dopasowa konkretne urzdzenie pod ktem oczekiwaD:

powierzchnia robocza i proporcje,
rozmiar,
dokBadno[ rysika i wysoko[ odczytu,
próbkowanie,
czuBo[ nacisku.

Jaka powierzchnia robocza i proporcje?

Powierzchnia robocza powinna dokBadnie odzwierciedla parametry monitora, co pozwoli na bardzo dokBadn prac nad niewielkimi szczegóBami – nawet niewielkie ruchy rysikiem bd perfekcyjnie odwzorowywane. Im wiksza jest dysproporcja pomidzy rozmiarami monitora a powierzchni roboczej, tym bardziej niewygodna praca.

Im wikszy tablet tym lepiej

Niekoniecznie. Te najwiksze rozmiary bywaj udrk. Wyobrazcie sobie cigBe machanie rk na obszarze 40 na 30 centymetrów. W przypadku pracy na laptopie proponowaBbym maBe tablety. Na du|ych monitorach mo|na zainwestowa w wikszy, ale to nie jest konieczno[ci.

Jaka dokBadno[ rysika i wysoko[ odczytu?

Dobry tablet graficzny powinien mie dokBadno[ rysika wynoszc maksimum 0,5 mm, a optymalnie 0,25 mm. Im mniejsza warto[, tym wiksza dokBadno[, co jest wa|ne szczególnie przy ró|nego rodzaju projektach technicznych. Majc tablet z dobr dokBadno[ci, znacznie Batwiej zagBbia si w najmniejsze detale.

Wysoko[ odczytu to parametr mówicy o tym, na jak odlegBo[ nale|y zbli|y piórko do powierzchni roboczej, aby tablet je odczytaB i przeniósB zachowanie na monitor. W wikszo[ci przypadków jest to 9-10mm.

Co warto wiedzie o próbkowaniu i czuBo[ci nacisku?

Parametr próbkowanie – oznacza prdko[ odczytu rysika, czyli jak dokBadnie odwzorowywane s przez tablet szybkie ruchy. Przyda si to zwBaszcza osobom, które korzystaj z urzdzenia do wBasnego malowania i rysowania. Im wy|szy parametr, tym dokBadniejsze odwzorowanie ruchów. Aktualnie standardem w[ród tabletów graficznych jest 200pps (punktów na sekund).

Natomiast w odniesieniu do czuBo[ci nacisku, im wikszy jest ten parametr, tym lepiej oznacza on dokBadniejsze odwzorowanie siBy z jak naciskasz rysik.

Krótka historia firmy i marki XP-Pen

alt

JapoDska marka Wacom jest najwikszym i najbardziej rozpoznawalnym na [wiecie producentem tabletów graficznych. Na rynku [wiatowym istniej w prawdzie jakie[ pomniejsze firmy próbujce zaistnie w [wiadomo[ci szerszego odbiorcy, jednak|e w cieniu japoDskiego giganta s niemal niewidoczne. Niestety pozycja monopolisty i permanentny brak konkurencji deprawuj. Niemniej jednak, na horyzoncie majacz barwy nowego konkurenta, którego firma Wacom nie powinna chyba lekcewa|y. ChiDski producent o dziwnie brzmicej dla nas nazwie XP-Pen , powoli ale sukcesywnie zdobywa coraz wiksze grono zwolenników, nawet na naszym, krajowym rynku. XP-Pen jest dla Wacom gBównym konkurentem i spora cz[ oferty JapoDczyków jest odpowiedzi na propozycje potentata z Chin.

Firma XP-Pen zostaBa zaBo|ona w Japonii w 2005 roku i swoje istnienie rozpoczBa jako producent specjalizujcy si w projektowaniu oraz wprowadzaniu na rynek tabletów graficznych. W 2008 roku zaBo|yBa swój oddziaB na Taiwanie (co wizaBo si z uzyskaniem dostpu do zaawansowanych technologii stosowanych w tabletach tej marki), a ju| w 2013 roku powstaBa amerykaDska spóBka XP-Pen Technology Co. jako przyczóBek do podboju rynków Ameryki PóBnocnej i Europy. Natomiast otwarcie w 2015 roku oddziaBu w chiDskim mie[cie Shenzhen byBo pocztkiem dynamicznej walki o udziaBy w rynku PaDstwa Zrodka.

Seria Artist to bogata oferta tabletów ze zintegrowanymi wy[wietlaczem LCD – mówic pro[ciej hybryda tabletu piórkowego i monitora. Liczy sobie a| 9 modeli o zró|nicowanej wielko[ci (przektna obrazu od 10 do 22 cali) i parametrach. Z kolei CP to tablety opracowane specjalnie z my[l o rysownikach i animatorach, Bczce w sobie funkcjonalno[ tabletu, szkicownika i tabliczki [wietlnej. Dostpne s trzy modele tego typu o formatach A4 i A3.

Oferta piórek dla tabletów XP-Pen – zarówno tych otrzymywanych wraz z urzdzeniem, jak i nabywanych osobno – jest równie imponujca. Znalez tu mo|na siedem modeli, z których prawie wszystkie (z dwoma wyjtkami przeznaczonymi dla urzdzeD Artist 16, 22 i 22E) oparte s na pasywnej technologii indukcyjnej. Tego typu piórka nie wymagaj zasilania bateryjnego i s powszechnie uwa|ane za rozwizanie lepsze, wygodniejsze i bardziej precyzyjne od piórek na baterie, cigle jeszcze dominujcych w taDszych tabletach.

Z kolei w dziale akcesoriów znalez mo|na interesujce dodatki: od maBej klawiatury uBatwiajcej prac, przez rozmaite stojaki i podkBadki, a| po rkawiczki dla rysowników i futeraBy na okablowanie. Oferta XP-Pen jest ciekawa i nieustannie rozwijana.

Istotne parametry

alt

Obszar roboczy: 254 x 159 mm / 10×5.62 cali
Przyciski: 6 programowalne przyciski, dwa programowalne przyciski na piórze, kóBko dotykowe, przycisk zmieniajcy funkcj kóBka.
Stopni Nacisku: 8192
Rozdzielczo[ wej[ciowa : 5080 LPI 
Czstotliwo[ próbkowania : 266 RPS
Rozpoznawanie któw nachylanie piórka: brak
Funkcja dotyku: Nie
Rodzaj piórka : nie wymaga baterii ani Badowania
PodBczenie tabletu : USB-C kablem lub bezprzewodowo
KompatybilnyOS : Tablet wspóBdziaBa z systemami Win 7/8.1/10 oraz Mac OS X10.10.0 lub wy|szym
Zwiatowy Oficjalna strona firmy XP-Pen DECO 03 : https://www.xp-pen.com/goods/show/id/314.html

alt

XP-Pen Deco 03 (cena 376 zB) – zaawansowany i elegancki tablet dla wymagajcych o minimalistycznej stylistyce z pod[wietlanymi znacznikami naro|ników obszaru roboczego. Charakteryzuje si grubo[ci wynoszc zaledwie 8 mm, zaawansowany tablet przystosowany zarówno do pracy przewodowej, jak i bezprzewodowej. Ma obszar roboczy o wymiarach 25,4×15,9 cm (10×5.62 cali) i panel sterowania wyposa|ony w sze[ przycisków i pokrtBo wielofunkcyjne. Tablet ma wymiary 354 x 218,8 x 8mm, Jego rozdzielczo[ to 5080 LPI, a precyzj zapewnia czuBo[ na poziomie 8192 stopni nacisku.

Jest domy[lnie kompatybilny z aplikacjami Photoshop CC, Adobe Illustrator, Corel Painter, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, ZBrush i openCanvas. Pióro P05 w przypadku tego modelu dostarczane jest z now wersj podstawki, bdcej jednocze[nie narzdziem do wymiany koDcówek rysików,Nabywca tabletu otrzymuje, oprócz standardowego wyposa|enia, równie| rkawiczk uBatwiajc prac i chronic powierzchni tabletu przed zabrudzeniem.

Tablet graficzny XP-Pen Deco 03 - moje pierwsze wra|enia

XP-Pen Deco 03 kupiBam pod koniec 2018 roku i byBa to [wietna decyzja ( Zwiatowy Oficjalny sklep DECO 03 - https://www.storexppen.com/buy/56.html ). |e jako[ wykonania i wygoda pracy jest na bardzo wysokim poziomie. Mam porównanie z poprzednimi Intuosami (3 i 4) i progress jest spory. Z drugiej strony na tablecie o rozmiarze zbli|onym do A4 caBkiem komfortowo ju| si pracuje. No i edycja na maBych tabletach to te| udrka, du|o wygodniej i precyzyjniej pracuje si na wikszych rozmiarach. Moim minimum s okolice formatu A4 i nikomu nie polecaBbym mniejszych, a ju| na pewno nie najmniejszych.

Wygld, obudowa i jako[ wykonania

alt

Tablet graficzny XP-Pen Deco 03 to porzdnie wykonany sprzt o designerskim wygldzie i solidnej konstrukcji. Obszar roboczy zostaB na nim wyraznie oznaczony, co poprawia wygod pracy. Posiada tak|e sporo przycisków funkcyjnych. Do zestawu doBczone zostaBy a| dwa piórka, których mo|emy u|ywa do tworzenia swoich prac. Dziki dobrej jako[ci materiaBom oraz ergonomicznej konstrukcji, korzystanie z nich jest wyjtkowo wygodne.Oferuj dodatkowe akcesoria i cz[ci zamienne w tym m.in.: wymienne rysiki do pióra, piórka, kable, futeraBy, folie ochronne, itd.,

U|ytkowanie

alt

Zanim zaczynam korzystanie z tego urzdzenia, nale|y skupi si na skonfigurowaniu dostpnych opcji. Dostosowanie nacisku do swoich wymagaD zabiera niestety troch czasu. Po poprawnym skonfigurowaniu, bardzo dobrze odczytuje zarówno poBo|enie, jak i nacisk piórka. Piórko porusza si po powierzchni tabletu w sposób naturalny, co daje du|y komfort pracy. Niestety, model ten nie posiada funkcji dotykowych.

Kocham go caBym swoim sercem. Osiem programowalnych przycisków te| robi swoje. Ka|dy z nich mog programowa na dowolny sposób - jako cofanie, przeBczanie narzdzi lub np. wprowadzanie tekstu. Jeden przycisk mo|e wpisa dBugi cig znaków, nawet "Przepraszam, ale nie mog ju| powikszy logo".

DECO 03 posiada magiczne dotykowe kóBeczko, które mo|e sBu|y do przewijania, powikszania, zaznaczania warstw, zmiany wielko[ci pdzla lub obracania. Dziki tym funkcjom caBkowicie mo|emy zapomnie o klawiaturze i myszce.

Model DECO 03 ma równie| tryb pracy bezprzewodowej. Z t funkcj nie miaBem |adnych problemów. Wystarczy, |e wyjmiemy odbiornik z obudowy, podBczymy go do komputera, a tablet przeBczymy w tryb bezprzewodowy. Nie trzeba go w |aden sposób parowa czy wchodzi w bardziej zaawansowane ustawienia. Bateria wytrzymuje naprawd dBugo, przez caBy czas trwania testu ani razu jej nie rozBadowaBem . Pocztkowo sdziBem, |e piórko, które trzeba bdzie Badowa, bdzie uci|liwe, jednak nie wpBywa to mocno negatywnie na prac z urzdzeniem.

alt

XP-Pen DECO 03 – Pogromca Intuosa

Obecnie mam za sob kilkaset godzin pracy z chiDskim tabletem, wic mog si wypowiedzie i odnie[ do do[wiadczeD z Wacomami. XP-Pen DECO 03 w niczym nie ustpuje Intuosowi 4, którego u|ywaBem wcze[niej. Ba, pod kilkoma wzgldami jest lepszy. Przyciski funkcyjne na padzie umieszczone s o wiele bardziej ergonomicznie, dobrym pomysBem byBo uBo|one ich parami, co odpowiada najczstszym funkcjom, które równie| wystpuj w parach (np. przybli|-oddal, cofnij-do przodu, pdzel-gumka, wytnij-wklej itd.) Kiedy pracowaBem na Intuosie wiele razy próbowaBem korzysta z przycisków, ale ich ukBad sprawia, |e wygodniej po prostu u|ywa klawiatury.

alt

Jednak to co czyni chiDski produkt lepszym to przede wszystkim piórko. Skok rysika jest wikszy i równomierny. Pod naciskiem piórko „ugina” si mikko i równo, pozwala to lepiej kontrolowa grubo[ linii. Jest cieDsze, prostsze i l|ejsze ni| to od Intuosa, przez co jest o wiele wygodniejsze, zwBaszcza przy dBu|szych posiedzeniach. Mo|e nie wygra konkursu na wyszukany design, ale nie o to tu chodzi. A przynajmniej w moim odczuciu.

Ceny tabletów graficznych

XP-Pen oferuje przyzwoite narzdzia rysunkowe za rozsdn cen. To po prostu fakt. Mo|emy sobie dyskutowa o zaletach i wadach produktów obu marek, ale ró|nice które mo|emy wymieni, w |aden sposób nie uzasadniaj takiej przepa[ci cenowej.

Po wielomiesicznym u|ywaniu sprztu XP-Pen naprawd nie jestem w stanie znalez powodu, dla którego warto zapBaci za japoDski odpowiednik 3 albo 4 razy wicej. Przez lata monopolu, japoDski producent przyzwyczaiB nas do takich wywindowanych cen i by mo|e trudno teraz przyzna, |e przepBacali[my. Wacom zdzieraB ile si daBo, a my pBacili[my, bo nie byBo innego wyj[cia. Na szczcie teraz jest wybór.

Wacom CZY XP-Pen - co wybra ?

Je[li chcesz mie Wacoma, to go kup, i nie czytaj dalej. Je[li jednak chcesz kupi dobry sprzt i nie wyda majtku, lub

- zamierzasz spróbowa pobawi si w cyfrow sztuk i zastanawiasz si jaki tablet graficzny na pocztek wybra
- masz uzdolniona dziecko i chciaBby[ aby spróbowaBo te| rysunku w komputerze, ale nie wiesz czy co[ z tego wyjdzie
- masz tablet graficzny w formacie A6, ale brakuje ci przestrzeni i najprawdopodobniej te| precyzji, ale wikszy tablet Wacoma jest za drogi
- z jakiego[ innego powodu nie chcesz tabletu Wacoma

kup XP-Pen , bo to dobry sprzt. W kraju w którym zarobki s jakie s, nie ma sensu buli za logo na produkcie, który w niczym wBa[ciwie nie jest lepszy od chiDskiego konkurenta. ZwBaszcza, |e w cenie A6 Wacoma kupimy o wiele wikszy XP-Pen , co bdzie zdecydowanie lepsze pod ktem u|ytkowym, bo na wikszym formacie pracuje si lepiej.

Modele obu marek maj swoje wady i zalety. Jednak w mojej ocenie tablet XP-Pen wypada lepiej nie tylko pod wzgldem stosunku jako[ci do ceny. Cechy kluczowe z punktu widzenia rysunku i dBugotrwaBej pracy, równie| przemawiaj na korzy[ chiDskiego producenta.

Wiadomo, |e produkty oby marek maj swoich zwolenników i przeciwników, a same produkty ró|ni si od siebie. Jednak skala tych ró|nic mo|e uzasadnia ró|nice cenowe rzdu 10-20% a nie 100-200%. Dlatego ja przesiadBem si na tablet chiDski, a niebawem planuj zakup dwóch jeszcze modeli. Tabletem XP-Pen pracuje si troch inaczej, ale jako[ciowo w |adnym razie nie ustpuje on japoDskim, dro|szym odpowiednikom.

alt

Podsumowanie

Ten tablet graficzny nadaje si do tworzenia ró|norakich form plastycznych. Sprawdzi si zarówno w rysunku cyfrowym, tworzeniu wektorów czy retuszowaniu zdj. Jest to idealny wybór dla pocztkujcych u|ytkowników i dobry dla tych bardziej zaawansowanych, z mniejszym bud|etem . Dla pocztkujcych osób, które nie maj zbyt wielkich wymagaD co do funkcji tabletu, bardzo polecam ten, który kupiBam ja .

Je[li chcieliby[cie przenie[ swoje pomysBy i prace w wirtualny [wiat i rozpocz przygod z grafika komputerow, zakup tabletu graficznego to pierwszy krok w tym kierunku. Proces wprowadzania papierowego szkicu do komputera za pomoc skanu to ju| przeszBo[.Tablet graficzny sBu|y nie tylko do rysunku czy retuszu zdj, mo|emy obsBugiwa nim ka|dy program i u|ywa jako myszki. Przydaje si tak|e do podpisu cyfrowego.

Kupujc tablet graficzny po raz pierwszy, nie warto inwestowa tysicy. Najlepszym rozwizaniem jest zakup tabletu dobrej jako[ci w przystpnej cenie który speBni wymagania pocztkujcego entuzjasty grafiki komputerowej.Szczególnie polecam firm XP-Pen .

 

Test i recenzja ekranowy tablet graficzny XP-Pen Artist 12 - Tanie alternatywy dla Wacom Cintiq

tabletstylus | 04 December, 2018 03:45

Tablet graficzny jest narzdziem, który sBu|y amatorom i artystom, praktycznie w caBo[ci zastpujc myszk. Przydaje si gBównie w pracy nad projektami graficznymi, ale mo|na korzysta z niego zamiast myszki.

Tablety gBównie dzieli si na dwa rodzaje: tablety piórkowe i ekranowe. Od kilku lat produkowane s równie| tablety mobilne, które s poBczeniem tabletu ekranowego z komputerem. 

Tablety piórkowe  Jest to urzdzenie wskazujce, które mo|e z powodzeniem zastpi myszk. Tablet taki skBada si z podkBadki oraz piórka w ksztaBcie dBugopisu. Ruch piórkiem po podkBadce - tablecie jest przenoszony do komputera. Uwzgldnia on nie tylko informacj o bie|cym poBo|eniu rysika na podkBadce, ale równie| sile nacisku, a w niektórych modelach kt nachylenia i obrót piórka wokóB wBasnej osi. W przeciwieDstwie do myszki, tablet odwzorowuje poBo|enie kursora wzgldem poBo|enia piórka na tablecie. To jest, je[li poBo|ysz rysik w górnym prawym rogu podkBadki, kursor pojawi si w górnym prawym rogu ekranu. Zatem powierzchnia tabletu dokBadnie odwzorowuje ekran (w odpowiedniej skali).

Co mo|e by irytujce podczas pracy na takim urzdzeniu, to to, |e trzeba si przyzwyczai do rysowania na tablecie, ale patrzenia co si rysuje ju| na ekranie.

Tablety ekranowe  Tablety ekranowe, tak jak nazwa wskazuje - skBadaj si ju| nie z podstawki, a z ekranu LCD, na którym mo|na rysowa bezpo[rednio piórkiem.

Jak to dziaBa w praktyce? Tablet jest tylko wy[wietlaczem, zatem do dziaBania potrzebny jest komputer. Po podBczeniu tabletu do komputera system Windows rozpoznaje go jako drugi ekran. Mamy zatem kilka standardowych mo|liwo[ci wy[wietlania: tablet mo|e by jedynym wy[wietlaczem, duplikatem monitora, lub rozszerzeniem monitora o kolejn powierzchni robocz. I to niemaB, bo urzdzenie pracuje w rozdzielczo[ci Full HD.

Kupujc tablety graficzne zwracajmy uwag na poni|sze cechy produktów:

Rodzaj - Tablety tradycyjne same nie wy[wietlaj rysowanego przez nas obrazu - w tym celu nale|y podBczy je do monitora komputera. Tablety z ekranem dotykowym s zaopatrzone we wBasny monitor. Rysowanie na nich jest Batwiejsze i naturalniejsze. Urzdzenia tego typu s jednak bardzo drogie.
Rozdzielczo[ - Wiksza rozdzielczo[ daje lepsze odwzorowanie szczegóBów obrazu. Rozdzielczo[ HD to 19020x1080p.
DokBadno[ - Wiksza dokBadno[ oznacza zdolno[ urzdzenia do wykrywania mniejszych ruchów piórkiem. Wiksza dokBadno[ pozwala na tworzenie bardziej szczegóBowych obrazów.
Szybko[ przetwarzania - Jest to maksymalna szybko[ przetwarzania danych z tabletu do komputera. Liczona jest w punktach na sekund.

W zakresie producenta sprawa jest dosy jasna, poniewa| najwikszym i najbardziej uznanym jest japoDski Wacom. Niestety przekBada si to na cen.

Konkurencja dla Wacoma nie [pi. Mimo tego, |e wci| uwa|any jest jednogBo[nie za najlepszego producenta tabletów graficznych, zapotrzebowanie na te urzdzenia jest z roku na rok coraz wiksze. Wic i konkurenci wyrastaj, jak grzyby po deszczu. GBównie w Azji! Przez internet mo|na kupi wszystko.

XP-PEN jest to producent z japoDskim kapitaBem, który powstaB na Chin . Za[ XP-Pen Technology Co. zostaBa z amerykaDskim kapitaBem dziaBa na rynkach póBnocnej Ameryki oraz Europy. XP-Pen cieszy si powodzeniem na rykach Japonii, Taiwanu, Hong Kongu, Indonezji i Korei. W ostatnim czasie równie| w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA. Produkuj tablety piórkowe, ekranowe, deski kre[larskie i stylusy. Co ciekawe jest to jeden z nielicznych producentów, oprócz Wacoma, który produkuje piórka bez baterii.

Tablet dla profesjonalnego artysty

Je[li jeste[ profesjonalnym artyst ilustratorem, zachcam do wypróbowania tabletów z serii cintiq / XP-Pen Artist . S du|o bardziej intuicyjne, wic je[li wcze[niej studiowaBe[ lub uprawiaBe[ jak[ tradycyjn form sztuki, przej[cie na tablet ekranowy bdzie dla ciebie najbardziej naturalne.

Niedawno postanowiBem, |e wymieni swój zmczony - cho nadal sprawny - tablet graficzny na nowy. 
Plan zakupu miaBem opracowany, wic jako fan wiodcej na rynku tabletów graficznych firmy Wacom, ruszyBem na zakupy do znanego mi ju| sklepu internetowego. Nale|y zaznaczy, |e jako biedny kmie nie celowaBem w jaki[ zaawansowany tablet, a raczej w sprzt "dla ludu". Jakie| byBo moje zdziwienie gdy okazaBo si, |e tablet w formacie Cintiq 13.3" z podstawowej - i jak mniemaBem bud|etowej serii Wacom cintiq 13HD - kosztuje ponad 3799zB. Na t wie[ mój portfel zaskowytaB, wybiegB z mieszkania i zamknB si w piwnicy.
Tym oto sprytnym sposobem, zostaBem nakBoniony do poszukiwania jakiego[ zamiennika. Owszem, mógBbym poszuka - pojawiajcego si jeszcze czasem w marketach - tabletu ONE by Wacom Cintiq 13HD ale nie o takie urzdzenie mi chodziBo.

Ryzyk-fizyk

Koniec koDców, moj uwag zwróciBy tablety graficzne firmy XP-Pen . Fakt, firma pochodzi z Chin i jest u nas stosunkowo maBo znana, ale jako[ si przeBamaBem i postanowiBem da jej szans. Mój wybór padB na tablet XP-Pen Artist 12 . WysBane z Europy a kilka dni pózniej przesyBka dotarBa.

Oficjalny sklep XP-Pen Artist 12 - https://www.storexppen.com/buy/65.html .

alt

Generalnie, tablet oferowaB:

Wielko[: 364.11 x 218.87 x 11.5 mm
Waga: 1,2 kg
Aktywny obszar roboczy: 256 x 144 mm
Przektna ekranu: 11,6 cala
Rozdzielczo[ ekranu: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)
Technologia ekranu: a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS), 16,7miliona kolorów, Zastosowana matryca IPS zapewnia pokrycie a| 99% pokrycia gamy sRGB / 72% gamy NTSC.
Kt widzenia: po 178 stopni w pionie i w poziomie
Piórko: Pro Pen, po 8192 poziomów nacisku dla pisaka i gumki
Szybko[ odczytu: 266 RPS
Rozdzielczo[: 5080 linii na cal (LPI)
Wej[cie graficzne: kabel 3 w 1
Funkcja dotyku: Nie
Przyciski: trzy programowalne przyciski, dwa programowalne przyciski na piórze
OdBczany kabel: Tak
Piórko : Pasywne/Bezbateryjne
Gwarancja: 1 lata 
Tablet wspóBdziaBa z systemami Win 7/8.1/10 oraz Mac OS X10.10.0 lub wy|szym

Oficjalna strona zespoBu XP-Pen Artist 12: https://www.xp-pen.com/goods/show/id/380.html

Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi gBównymi programami graficznymi, na przykBad: pakiet Adobe Creative Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator, Corel Painter, Corel Draw, SketchBook, Comic Studio, Paint Tool SAI, Manga Studio, Infinite Stratos 3DS MAX, Autodesk MAYA, Zbrush, Krita, Gimp, Black Ink itp.

Parametry wygldaBy OK, wic dr|c rk signBem do kieszeni - tablet kosztowaB mnie okoBo 950zB. i musz przyzna, |e jest genialny.

i wiesz co? Nie |aBuj, bo:

pracuje si na nim bardzo wygodnie,
mo|na [miaBo wywali myszk, poniewa| jest precyzyjny,
a jak jest precyzyjny, to wiadomo, edycja zdj, retusz, szparowanie, s tak|e precyzyjniejsze i co za tym idzie, dokBadniej wykonane dziki 8192 stopniom nacisku,
mo|na sobie bazgra nie marnujc kartek i drzew,
tablet jest przystosowany dla osób prawo i leworcznych .

Wygld

alt

Otwierajc pudeBko, które jest wizualnie naprawd [wietne, bo Badne, porzdne i minimalistyczne (tak jak lubi), oczom ukazuje si gwózdz programu - tablet graficzny XP-Pen Artist 12. Z jednej strony wida logo, z drugiej a| sze[ przycisków, które mo|na oczywi[cie zaprogramowa najcz[ciej u|ywanymi skrótami klawiszowymi.

alt

Samo wykonanie tabletu jest naprawd bardzo, bardzo dobre. Jest elegancki, minimalistyczny, dobrze spasowany - nic nie trzeszczy - wykoDczenie tak|e jest eleganckie i solidne. Spód tabletu ma ciekaw, nie palcujc si, dziurkowan faktur oraz cztery antypo[lizgowe gumki.

alt

W zestawie znajdziemy oprócz samego tabletu: 1 pióro pasywne - nie wymaga baterii o czuBo[ci 8192 poziomów, podstawk na piórko, rkawiczk na dwa palce, kable i Badowarki, wymienne rysiki, itd.

Wysokiej rozdzielczo[ci interaktywny ekran

alt

Ekran o rozdzielczo[ci Full HD 1920x1080 pikseli z proporcjami 16:9, Wy[wietlacz tabletu Artist 12 pokrywa a| 72% Gama kolorów NTSC. jasno[ci 250 cd/m² oraz wy[wietlaniem 16.7 milionów kolorów sprawia, |e Twoje prace wy[wietlane s w idealnie ostrej, czystej, szczegóBowej i peBnej kolorów formie.

Tablet XP-Pen Artist 12 oferuje 256 x 144 mm przestrzeni roboczej bezpo[rednio na wy[wietlaczu. Jest stosunkowo cienki, jego grubo[ to niespeBna 1,2 cm. GBówn cz[ tabletu zajmuje ekran o przektnej 11,6 cala i rozdzielczo[ci Full HD. Na lewo od ekranu znajduje si 6 programowalnych przycisków, Zamiast dotyku na caBej matrycy jest touch bar, który mo|e posBu|y jako zwikszanie lub zmniejszanie rozmiaru u|ywanego pdzla . Niestety, nie ma tu dotykowego pier[cienia znanego z Wacom Cintiq , który tak [wietnie wspomagaB prac w Lightroomie.

alt

Zalet tego jest naturalna koordynacja ruchów oko-rka, dziki czemu czujesz si tak samo jakby[ rysowaB na kartce papieru czy na pBótnie. Nie musisz martwi si o to, |e piórkiem nie trafisz w miejsce, które Ci interesuje. Precyzja jest niesamowita, a pBynno[ pracy najwy|sza.

Wad jest natomiast brak czuBo[ci na dotyk dBoni. Ekran reaguje tylko na rysik. W tablecie Wacom Cintiq reakcja na dotyk przydawaBa si w pracy, dlatego jej brak w XP-Pen Artist 12 czasem doskwiera.

ObsBuga piórka

alt

W pudeBku znajduje si tak|e piórko. Jest to model P06 , Kryje on tak|e 8 wymiennych koDcówek . Sam rysik wyposa|ony jest w dwa programowalne przyciski oraz gumk. Zarówno piórko, jak i gumka znajdujca si po przeciwnej stronie, potrafi rozró|ni 8192 poziomów nacisku. Rozdzielczo[ urzdzenia wskazujcego to 5080 linii na cal, W zestawie dostajemy tak|e maB podstawk, do której mo|emy odkBada piórko, które nie jest zasilane bateryjnie, ale dziaBa na zasadzie rezonansu elektromagnetycznego.

Rysik jest w obsBudze bardzo wygodny, po kilkunastu minutach mo|na caBkowicie zapomnie o myszce – nawet podczas obsBugi systemu. Rysikiem bardzo wygodnie obsBuguje si interfejs Modern w Windows 10. Domy[lnie dotknicie ekranu oznacza klik lewym przyciskiem, a przytrzymanie rysika na ekranie aktywuje prawy przycisk. Kursorem nawiguje si poprzez przesuwanie rysika ponad powierzchni tabletu (bez stykania). Dwa przyciski rysika s programowalne i mo|na pod nie podpi np. [rodkowy przycisk myszy i dwuklik. W mojej konfiguracji dolny pod dolny przycisk przypisaBem przesuwanie ekranu/powierzchni roboczej, a pod górny kliknicie [rodkowym przyciskiem myszy.

alt

Szybki start i Batwa integracja z innymi urzdzeniami

|e urzdzenie komunikuje si poprzez przewód 3-w-1, Od strony tabletu mamy jedn koDcówk o niestandardowym wtyku. Po 1,5 metra przewód rozwidla si na trzy cz[ci: HDMI (przekazuje obraz), USB (przekazuje dane o pozycji rysika) i cz[ zasilajc, podBczan do gniazdka. Do dziaBania wymagane jest podBczenie wszystkich trzech przewodów (zatem do komputera trzeba wpi obie koDcówki HDMI i USB). Przewód zasilajcy to kolejne 1,50 metra plczcego si kabla.

Co wa|ne – w przeciwieDstwie do wikszych modeli XP-Pen Artist 16Pro/ Artist 22E Pro , od samego tabletu odchodzi tylko jeden kabel, dziki czemu Batwiej jest umie[ci go na biurku i cigle zachowa porzdek.

Urzdzenie mo|na poBczy z dowolnym urzdzeniem, jego uniwersalny port USB pracuje z wszystkimi dostpnymi na rynku platformami. Wbudowany port HDMI mo|na u|y do ekranów LCD, projektorów i innych urzdzeD. A z wykorzystaniem opcjonalnej przej[ciówki tablet mo|na u|ywa z dowolnym urzdzeniem wyposa|onym w zBcza DVI, VGA czy DisplayPort.

Instalacja

Zgodnie z zaleceniami, nim podBczyBem tablet pobraBem aktualne sterowniki ze strony producenta ( https://www.xp-pen.com ) , zainstalowaBem, zrestartowaBem komputer i dopiero wtedy odpaliBem swój nowy nabytek.

Konfiguracja poszBa sprawnie: program do zarzdzania tabletem wyglda przyzwoicie, mo|emy ustawi i przetestowa czuBo[ nacisku piórka , wskaza aktywny obszar roboczy, czy te| obBo|y odpowiednimi akcjami programowalne przyciski .

wszystkie przyciski na tablecie i rysiku s programowalne. Dodatkowo mo|na im przypisa ró|ne funkcje w poszczególnych programach. Dziki temu efektywno[ pracy znacznie wzrasta.

Do przycisków mo|na podpi dowolny klawisz klawiatury, myszy, lub ich kombinacj. Mo|emy pod jeden przycisk podpi kombinacj CTRL+Shift+C, która kopiuje caB obróbk zdjcia w Lightroomie, a pod inny przycisk CTRL+SHIFT+V, które wkleja styl do innego zdjcia. Do przycisków mo|emy podpina tak|e ró|ne komendy, np. „poka| pulpit”, „przeBcz aplikacj”, „otwórz/uruchom”, „przewiD”, „wstecz”, itd.

Dodatkowo mo|emy wywoBa ekranowe Menu OkrgBe. Mo|emy w nim umie[ci 6 dowolnych skrótów (dla przykBadu: zmiana rozmiaru pdzla w Photoshopie, przej[cie do kolejnej warstwy, itd). Mo|liwo[ci konfiguracji jest naprawd mnóstwo!

U|ytkowanie

alt

uwielbiaBam malowa. Olej na pBótnie, akwarele… gBównie pejza|e. Niestety ju| od do[ dawna nie miaBam okazji trzyma pdzli w rku. Powodem byB brak miejsca w naszym mieszkaniu i brak czasu na malowanie.

Praca na XP-Pen Artist 12 jest naprawd bardzo przyjemna, szczególnie dla osób, które tak jak ja, lepiej czuj si widzc, co rysuj. Tablet poprawnie odczytuje poziomy nacisku sprawiajc, |e korzystanie z niego jest bardzo wygodne.

Ekran jest z zasady [liski, a obszar roboczy tabletu raczej chropowaty. Ró|nica ta jest zdecydowanie odczuwalna podczas pracy z urzdzeniem i co najwa|niejsze – ma to swoje odbicie w tym, co widzimy na ekranie. Dziki temu proces rysowania jest bardzo naturalny i nie czujemy si dziwnie i nieswojo korzystajc z niego. Do[wiadczeni u|ytkownicy tabletów bez wy[wietlacza na pewno na pocztku mog mie problem z przestawieniem si do korzystania z ekranów XP-Pen Artist , jednak my[l, |e nie trwaBo by to szczególnie dBugo.

Z pocztku u|ywaBam go tylko jako pomocy przy obróbce zdj. I nie chodzi mi tu nawet o profesjonaln obróbk, znam tylko podstawy Photoshopa. Majc jednak takie narzdzie, a| szkoda byBoby nie zmierzy si z czym[ wicej. PostanowiBam spróbowa swoich siB w rysunku, a zaczBam od tego, co od dawna mnie fascynowaBo, a jako[ nigdy nie starczyBo odwagi i zapaBu – od ilustracji mody. Póki co moje rysowanie w znacznej mierze polega na kombinowaniu: testuj, klikam, ogldam tutoriale dostpne w Internecie, zapisuj i kasuj… Codziennie odkrywam nowe tajniki programów graficznych. PrzekonaBam si, |e rysowanie na kartce papieru, a z pomoc tabletu to dwie caBkowicie ró|ne rzeczy. Na pewno potrzeba cierpliwo[ci zanim dojdzie si do wprawy w posBugiwaniu piórem .

alt

Ocena koDcowa

Trudno powiedzie co[ innego, ni| to, |e XP-Pen Artist 12 jest urzdzeniem wyjtkowym i niesamowicie atrakcyjnym dla grafika. Jego kompaktowe rozmiary pozwalaj na wykorzystanie go przy biurku, a precyzja dziaBania i ergonomia budowy sprawiaj, |e korzystanie z niego to czysta przyjemno[.

Ze wzgldu na cen – okoBo 950 zB, jest to urzdzenie dedykowane przede wszystkim specjalistom, którzy mog sobie na niego pozwoli i wiedz, |e taka inwestycja si im zwróci. Korzystanie z niego zdecydowanie skraca czas pracy w porównaniu do tradycyjnego tabletu, Je|eli zainwestujesz, gwarantuj, |e nie po|aBujesz. Nale|y jednak zaznaczy, |e jest on wrcz idealnym urzdzeniem dla osób pocztkujcych, poniewa| korzystanie z niego jest znacznie Batwiejsze, ni| u|ywanie tabletów bez wy[wietlacza.

W ogólnym rozrachunku tablet XP-Pen Artist 12 oceniam bardzo wysoko. W profesjonalnych zastosowaniach nie s to du|e pienidze. Je|eli powa|nie zajmujesz si grafik, rysunkiem, lub obróbk zdj (w tym gBównie retuszem), zakup tego tabletu bdzie najlepsz rzecz, jak mo|esz sobie sprawi. Efektywno[ i precyzja pracy wzrosn niewyobra|alnie.

 

Congratulations!

tabletstylus | 26 October, 2018 05:15

If you can read this post, it means that the registration process was successful and that you can start blogging
 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6