tabletstylus

Por?wnanie i testy tablet graficzny XP-Pen DECO 03 VS Wacom Intuos rysowanie na komputerze

tabletstylus | 18 January, 2019 06:46

Co to jest tablet graficzny i do czego sBu|y?

Tablet graficzny jest urzdzeniem wszechstronnym, które dziki mo|liwo[ci swobodnego rysowania pozwala na tworzenie projektów CAD, map, schematów przestrzennych, grafik, rysunków dowolnej tre[ci, a tak|e obrabianie zdj i obrazów.

Umo|liwia tak|e znacznie wiksz ni| tradycyjna myszka wolno[ artystyczn oraz precyzj w aspekcie rysunków technicznych.

Tablet graficzny – dla kogo?

Taki tablet dla grafika, mo|e sta si narzdziem do niezwykle produktywnej pracy, poniewa| otwiera przed u|ytkownikiem caBe spektrum nowych mo|liwo[ci. Korzystaj z niego zarówno osoby zajmujce si reklam, jak i szykujcy zdjcia na potrzeby portali oraz druku w gazetach, animatorzy, in|ynierowie, technicy, a tak|e arty[ci.

Jak dziaBa tablet graficzny?

Tablet graficzny to przede wszystkim podkBadka, czyli przestrzeD robocza, po której rysuje si specjalnym rysikiem. Efekty pracy s widoczne w czasie rzeczywistym na ekranie komputera lub laptopa.

Tablet graficzny podBcza si do komputera lub laptopa za pomoc kabla lub bezprzewodowo. Je[li cenisz sobie mobilno[ i peBn swobod, mo|esz naby tablet graficzny z wy[wietlaczem – dziki czemu efekty swoich prac widzisz bezpo[rednio na urzdzeniu.

PodkBadka i rysik tabletu graficznego to odpowiedniki kartki papieru lub pBótna i narzdzia malarskiego. W zale|no[ci od u|ywanego oprogramowania, rysik zastpuje pdzel, kredk, oBówek, kred, itp. Zaawansowani u|ytkownicy maj nawet kilka specjalistycznych rysików, które wyspecjalizowane s w na[ladowaniu danego narzdzia.

W przeciwieDstwie do fizycznych powierzchni, tutaj ka|dy grafik ma peBn swobod dokonywania korekt, zmieniania barw, a tak|e wymazywania i przenoszenia wybranych fragmentów obrazu. Dziki temu mo|liwo[ci kreacji s praktycznie ograniczone tylko i wyBcznie wyobrazni grafika.

alt

Rodzaje tabletów graficznych

Tablet graficzny do rysowania to ogólne pojcie dla dwóch nieco odmiennych rodzajów urzdzeD. Cho ich cel jest taki sam, ró|ni si jednak sposób, w jaki gwarantuj satysfakcj u|ytkownika oraz udostpniaj mu mo|liwo[ci kreatywnej pracy.

„Klasyczny tablet graficzny”– urzdzenie skBadajce z podkBadki z powierzchni robocz, odzwierciedlajc proporcje monitora, dwoma przyciskami (odpowiadaj lewemu i prawemu w myszce), a tak|e z rysikiem.
Interaktywny ekran piórkowy z wy[wietlaczem LCD – Bczy w sobie cechy tradycyjnego tabletu graficznego i monitora dotykowego, dziki czemu ka|da operacja jest od razu widoczna bez konieczno[ci Bczenia z urzdzeniem zewntrznym.

Jak wybra tablet graficzny? Najwa|niejsze parametry

Jaki tablet graficzny naby? Jaki jest najlepszy tablet graficzny? To pytania, które zadajemy sobie, gdy po raz pierwszy mamy dokona zakupu takiego urzdzenia.

Obojtnie, czy bdzie to tablet graficzny dla zaawansowanych, czy te| tablet graficzny dla pocztkujcych, jest kilka istotnych parametrów, które pozwol dopasowa konkretne urzdzenie pod ktem oczekiwaD:

powierzchnia robocza i proporcje,
rozmiar,
dokBadno[ rysika i wysoko[ odczytu,
próbkowanie,
czuBo[ nacisku.

Jaka powierzchnia robocza i proporcje?

Powierzchnia robocza powinna dokBadnie odzwierciedla parametry monitora, co pozwoli na bardzo dokBadn prac nad niewielkimi szczegóBami – nawet niewielkie ruchy rysikiem bd perfekcyjnie odwzorowywane. Im wiksza jest dysproporcja pomidzy rozmiarami monitora a powierzchni roboczej, tym bardziej niewygodna praca.

Im wikszy tablet tym lepiej

Niekoniecznie. Te najwiksze rozmiary bywaj udrk. Wyobrazcie sobie cigBe machanie rk na obszarze 40 na 30 centymetrów. W przypadku pracy na laptopie proponowaBbym maBe tablety. Na du|ych monitorach mo|na zainwestowa w wikszy, ale to nie jest konieczno[ci.

Jaka dokBadno[ rysika i wysoko[ odczytu?

Dobry tablet graficzny powinien mie dokBadno[ rysika wynoszc maksimum 0,5 mm, a optymalnie 0,25 mm. Im mniejsza warto[, tym wiksza dokBadno[, co jest wa|ne szczególnie przy ró|nego rodzaju projektach technicznych. Majc tablet z dobr dokBadno[ci, znacznie Batwiej zagBbia si w najmniejsze detale.

Wysoko[ odczytu to parametr mówicy o tym, na jak odlegBo[ nale|y zbli|y piórko do powierzchni roboczej, aby tablet je odczytaB i przeniósB zachowanie na monitor. W wikszo[ci przypadków jest to 9-10mm.

Co warto wiedzie o próbkowaniu i czuBo[ci nacisku?

Parametr próbkowanie – oznacza prdko[ odczytu rysika, czyli jak dokBadnie odwzorowywane s przez tablet szybkie ruchy. Przyda si to zwBaszcza osobom, które korzystaj z urzdzenia do wBasnego malowania i rysowania. Im wy|szy parametr, tym dokBadniejsze odwzorowanie ruchów. Aktualnie standardem w[ród tabletów graficznych jest 200pps (punktów na sekund).

Natomiast w odniesieniu do czuBo[ci nacisku, im wikszy jest ten parametr, tym lepiej oznacza on dokBadniejsze odwzorowanie siBy z jak naciskasz rysik.

Krótka historia firmy i marki XP-Pen

alt

JapoDska marka Wacom jest najwikszym i najbardziej rozpoznawalnym na [wiecie producentem tabletów graficznych. Na rynku [wiatowym istniej w prawdzie jakie[ pomniejsze firmy próbujce zaistnie w [wiadomo[ci szerszego odbiorcy, jednak|e w cieniu japoDskiego giganta s niemal niewidoczne. Niestety pozycja monopolisty i permanentny brak konkurencji deprawuj. Niemniej jednak, na horyzoncie majacz barwy nowego konkurenta, którego firma Wacom nie powinna chyba lekcewa|y. ChiDski producent o dziwnie brzmicej dla nas nazwie XP-Pen , powoli ale sukcesywnie zdobywa coraz wiksze grono zwolenników, nawet na naszym, krajowym rynku. XP-Pen jest dla Wacom gBównym konkurentem i spora cz[ oferty JapoDczyków jest odpowiedzi na propozycje potentata z Chin.

Firma XP-Pen zostaBa zaBo|ona w Japonii w 2005 roku i swoje istnienie rozpoczBa jako producent specjalizujcy si w projektowaniu oraz wprowadzaniu na rynek tabletów graficznych. W 2008 roku zaBo|yBa swój oddziaB na Taiwanie (co wizaBo si z uzyskaniem dostpu do zaawansowanych technologii stosowanych w tabletach tej marki), a ju| w 2013 roku powstaBa amerykaDska spóBka XP-Pen Technology Co. jako przyczóBek do podboju rynków Ameryki PóBnocnej i Europy. Natomiast otwarcie w 2015 roku oddziaBu w chiDskim mie[cie Shenzhen byBo pocztkiem dynamicznej walki o udziaBy w rynku PaDstwa Zrodka.

Seria Artist to bogata oferta tabletów ze zintegrowanymi wy[wietlaczem LCD – mówic pro[ciej hybryda tabletu piórkowego i monitora. Liczy sobie a| 9 modeli o zró|nicowanej wielko[ci (przektna obrazu od 10 do 22 cali) i parametrach. Z kolei CP to tablety opracowane specjalnie z my[l o rysownikach i animatorach, Bczce w sobie funkcjonalno[ tabletu, szkicownika i tabliczki [wietlnej. Dostpne s trzy modele tego typu o formatach A4 i A3.

Oferta piórek dla tabletów XP-Pen – zarówno tych otrzymywanych wraz z urzdzeniem, jak i nabywanych osobno – jest równie imponujca. Znalez tu mo|na siedem modeli, z których prawie wszystkie (z dwoma wyjtkami przeznaczonymi dla urzdzeD Artist 16, 22 i 22E) oparte s na pasywnej technologii indukcyjnej. Tego typu piórka nie wymagaj zasilania bateryjnego i s powszechnie uwa|ane za rozwizanie lepsze, wygodniejsze i bardziej precyzyjne od piórek na baterie, cigle jeszcze dominujcych w taDszych tabletach.

Z kolei w dziale akcesoriów znalez mo|na interesujce dodatki: od maBej klawiatury uBatwiajcej prac, przez rozmaite stojaki i podkBadki, a| po rkawiczki dla rysowników i futeraBy na okablowanie. Oferta XP-Pen jest ciekawa i nieustannie rozwijana.

Istotne parametry

alt

Obszar roboczy: 254 x 159 mm / 10×5.62 cali
Przyciski: 6 programowalne przyciski, dwa programowalne przyciski na piórze, kóBko dotykowe, przycisk zmieniajcy funkcj kóBka.
Stopni Nacisku: 8192
Rozdzielczo[ wej[ciowa : 5080 LPI 
Czstotliwo[ próbkowania : 266 RPS
Rozpoznawanie któw nachylanie piórka: brak
Funkcja dotyku: Nie
Rodzaj piórka : nie wymaga baterii ani Badowania
PodBczenie tabletu : USB-C kablem lub bezprzewodowo
KompatybilnyOS : Tablet wspóBdziaBa z systemami Win 7/8.1/10 oraz Mac OS X10.10.0 lub wy|szym
Zwiatowy Oficjalna strona firmy XP-Pen DECO 03 : https://www.xp-pen.com/goods/show/id/314.html

alt

XP-Pen Deco 03 (cena 376 zB) – zaawansowany i elegancki tablet dla wymagajcych o minimalistycznej stylistyce z pod[wietlanymi znacznikami naro|ników obszaru roboczego. Charakteryzuje si grubo[ci wynoszc zaledwie 8 mm, zaawansowany tablet przystosowany zarówno do pracy przewodowej, jak i bezprzewodowej. Ma obszar roboczy o wymiarach 25,4×15,9 cm (10×5.62 cali) i panel sterowania wyposa|ony w sze[ przycisków i pokrtBo wielofunkcyjne. Tablet ma wymiary 354 x 218,8 x 8mm, Jego rozdzielczo[ to 5080 LPI, a precyzj zapewnia czuBo[ na poziomie 8192 stopni nacisku.

Jest domy[lnie kompatybilny z aplikacjami Photoshop CC, Adobe Illustrator, Corel Painter, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, ZBrush i openCanvas. Pióro P05 w przypadku tego modelu dostarczane jest z now wersj podstawki, bdcej jednocze[nie narzdziem do wymiany koDcówek rysików,Nabywca tabletu otrzymuje, oprócz standardowego wyposa|enia, równie| rkawiczk uBatwiajc prac i chronic powierzchni tabletu przed zabrudzeniem.

Tablet graficzny XP-Pen Deco 03 - moje pierwsze wra|enia

XP-Pen Deco 03 kupiBam pod koniec 2018 roku i byBa to [wietna decyzja ( Zwiatowy Oficjalny sklep DECO 03 - https://www.storexppen.com/buy/56.html ). |e jako[ wykonania i wygoda pracy jest na bardzo wysokim poziomie. Mam porównanie z poprzednimi Intuosami (3 i 4) i progress jest spory. Z drugiej strony na tablecie o rozmiarze zbli|onym do A4 caBkiem komfortowo ju| si pracuje. No i edycja na maBych tabletach to te| udrka, du|o wygodniej i precyzyjniej pracuje si na wikszych rozmiarach. Moim minimum s okolice formatu A4 i nikomu nie polecaBbym mniejszych, a ju| na pewno nie najmniejszych.

Wygld, obudowa i jako[ wykonania

alt

Tablet graficzny XP-Pen Deco 03 to porzdnie wykonany sprzt o designerskim wygldzie i solidnej konstrukcji. Obszar roboczy zostaB na nim wyraznie oznaczony, co poprawia wygod pracy. Posiada tak|e sporo przycisków funkcyjnych. Do zestawu doBczone zostaBy a| dwa piórka, których mo|emy u|ywa do tworzenia swoich prac. Dziki dobrej jako[ci materiaBom oraz ergonomicznej konstrukcji, korzystanie z nich jest wyjtkowo wygodne.Oferuj dodatkowe akcesoria i cz[ci zamienne w tym m.in.: wymienne rysiki do pióra, piórka, kable, futeraBy, folie ochronne, itd.,

U|ytkowanie

alt

Zanim zaczynam korzystanie z tego urzdzenia, nale|y skupi si na skonfigurowaniu dostpnych opcji. Dostosowanie nacisku do swoich wymagaD zabiera niestety troch czasu. Po poprawnym skonfigurowaniu, bardzo dobrze odczytuje zarówno poBo|enie, jak i nacisk piórka. Piórko porusza si po powierzchni tabletu w sposób naturalny, co daje du|y komfort pracy. Niestety, model ten nie posiada funkcji dotykowych.

Kocham go caBym swoim sercem. Osiem programowalnych przycisków te| robi swoje. Ka|dy z nich mog programowa na dowolny sposób - jako cofanie, przeBczanie narzdzi lub np. wprowadzanie tekstu. Jeden przycisk mo|e wpisa dBugi cig znaków, nawet "Przepraszam, ale nie mog ju| powikszy logo".

DECO 03 posiada magiczne dotykowe kóBeczko, które mo|e sBu|y do przewijania, powikszania, zaznaczania warstw, zmiany wielko[ci pdzla lub obracania. Dziki tym funkcjom caBkowicie mo|emy zapomnie o klawiaturze i myszce.

Model DECO 03 ma równie| tryb pracy bezprzewodowej. Z t funkcj nie miaBem |adnych problemów. Wystarczy, |e wyjmiemy odbiornik z obudowy, podBczymy go do komputera, a tablet przeBczymy w tryb bezprzewodowy. Nie trzeba go w |aden sposób parowa czy wchodzi w bardziej zaawansowane ustawienia. Bateria wytrzymuje naprawd dBugo, przez caBy czas trwania testu ani razu jej nie rozBadowaBem . Pocztkowo sdziBem, |e piórko, które trzeba bdzie Badowa, bdzie uci|liwe, jednak nie wpBywa to mocno negatywnie na prac z urzdzeniem.

alt

XP-Pen DECO 03 – Pogromca Intuosa

Obecnie mam za sob kilkaset godzin pracy z chiDskim tabletem, wic mog si wypowiedzie i odnie[ do do[wiadczeD z Wacomami. XP-Pen DECO 03 w niczym nie ustpuje Intuosowi 4, którego u|ywaBem wcze[niej. Ba, pod kilkoma wzgldami jest lepszy. Przyciski funkcyjne na padzie umieszczone s o wiele bardziej ergonomicznie, dobrym pomysBem byBo uBo|one ich parami, co odpowiada najczstszym funkcjom, które równie| wystpuj w parach (np. przybli|-oddal, cofnij-do przodu, pdzel-gumka, wytnij-wklej itd.) Kiedy pracowaBem na Intuosie wiele razy próbowaBem korzysta z przycisków, ale ich ukBad sprawia, |e wygodniej po prostu u|ywa klawiatury.

alt

Jednak to co czyni chiDski produkt lepszym to przede wszystkim piórko. Skok rysika jest wikszy i równomierny. Pod naciskiem piórko „ugina” si mikko i równo, pozwala to lepiej kontrolowa grubo[ linii. Jest cieDsze, prostsze i l|ejsze ni| to od Intuosa, przez co jest o wiele wygodniejsze, zwBaszcza przy dBu|szych posiedzeniach. Mo|e nie wygra konkursu na wyszukany design, ale nie o to tu chodzi. A przynajmniej w moim odczuciu.

Ceny tabletów graficznych

XP-Pen oferuje przyzwoite narzdzia rysunkowe za rozsdn cen. To po prostu fakt. Mo|emy sobie dyskutowa o zaletach i wadach produktów obu marek, ale ró|nice które mo|emy wymieni, w |aden sposób nie uzasadniaj takiej przepa[ci cenowej.

Po wielomiesicznym u|ywaniu sprztu XP-Pen naprawd nie jestem w stanie znalez powodu, dla którego warto zapBaci za japoDski odpowiednik 3 albo 4 razy wicej. Przez lata monopolu, japoDski producent przyzwyczaiB nas do takich wywindowanych cen i by mo|e trudno teraz przyzna, |e przepBacali[my. Wacom zdzieraB ile si daBo, a my pBacili[my, bo nie byBo innego wyj[cia. Na szczcie teraz jest wybór.

Wacom CZY XP-Pen - co wybra ?

Je[li chcesz mie Wacoma, to go kup, i nie czytaj dalej. Je[li jednak chcesz kupi dobry sprzt i nie wyda majtku, lub

- zamierzasz spróbowa pobawi si w cyfrow sztuk i zastanawiasz si jaki tablet graficzny na pocztek wybra
- masz uzdolniona dziecko i chciaBby[ aby spróbowaBo te| rysunku w komputerze, ale nie wiesz czy co[ z tego wyjdzie
- masz tablet graficzny w formacie A6, ale brakuje ci przestrzeni i najprawdopodobniej te| precyzji, ale wikszy tablet Wacoma jest za drogi
- z jakiego[ innego powodu nie chcesz tabletu Wacoma

kup XP-Pen , bo to dobry sprzt. W kraju w którym zarobki s jakie s, nie ma sensu buli za logo na produkcie, który w niczym wBa[ciwie nie jest lepszy od chiDskiego konkurenta. ZwBaszcza, |e w cenie A6 Wacoma kupimy o wiele wikszy XP-Pen , co bdzie zdecydowanie lepsze pod ktem u|ytkowym, bo na wikszym formacie pracuje si lepiej.

Modele obu marek maj swoje wady i zalety. Jednak w mojej ocenie tablet XP-Pen wypada lepiej nie tylko pod wzgldem stosunku jako[ci do ceny. Cechy kluczowe z punktu widzenia rysunku i dBugotrwaBej pracy, równie| przemawiaj na korzy[ chiDskiego producenta.

Wiadomo, |e produkty oby marek maj swoich zwolenników i przeciwników, a same produkty ró|ni si od siebie. Jednak skala tych ró|nic mo|e uzasadnia ró|nice cenowe rzdu 10-20% a nie 100-200%. Dlatego ja przesiadBem si na tablet chiDski, a niebawem planuj zakup dwóch jeszcze modeli. Tabletem XP-Pen pracuje si troch inaczej, ale jako[ciowo w |adnym razie nie ustpuje on japoDskim, dro|szym odpowiednikom.

alt

Podsumowanie

Ten tablet graficzny nadaje si do tworzenia ró|norakich form plastycznych. Sprawdzi si zarówno w rysunku cyfrowym, tworzeniu wektorów czy retuszowaniu zdj. Jest to idealny wybór dla pocztkujcych u|ytkowników i dobry dla tych bardziej zaawansowanych, z mniejszym bud|etem . Dla pocztkujcych osób, które nie maj zbyt wielkich wymagaD co do funkcji tabletu, bardzo polecam ten, który kupiBam ja .

Je[li chcieliby[cie przenie[ swoje pomysBy i prace w wirtualny [wiat i rozpocz przygod z grafika komputerow, zakup tabletu graficznego to pierwszy krok w tym kierunku. Proces wprowadzania papierowego szkicu do komputera za pomoc skanu to ju| przeszBo[.Tablet graficzny sBu|y nie tylko do rysunku czy retuszu zdj, mo|emy obsBugiwa nim ka|dy program i u|ywa jako myszki. Przydaje si tak|e do podpisu cyfrowego.

Kupujc tablet graficzny po raz pierwszy, nie warto inwestowa tysicy. Najlepszym rozwizaniem jest zakup tabletu dobrej jako[ci w przystpnej cenie który speBni wymagania pocztkujcego entuzjasty grafiki komputerowej.Szczególnie polecam firm XP-Pen .

 

Comments

Add comment

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6